• Time Period Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  9:35-9:55 Advisory Advisory Advisory   Advisory Advisory
  10:00-10:30 1 Earth 1ABCD2BD Earth 1ABCD2BD   Earth 1ABCD2BD Earth 1ABCD2BD
  10:35-11:05 2   Earth 1ABCD2BD     Earth 1ABCD2BD
  11:10-11:40 3 Earth 3ABCD4AC Earth 3ABCD4AC   Earth 3ABCD4AC Earth 3ABCD4AC
    lunch          
  12:40-1:10 4 Earth 3ABCD4AC Earth 4BD5ABCD   Earth 3ABCD4AC Earth 4BD5ABCD
  1:15-1:45 5 Earth 4BD5ABCD Earth 4BD5ABCD

  office 

  Earth 4BD5ABCD Earth 4BD5ABCD
  1:50-2:20 6    

  hours 

     
  2:25-2:55 7 Earth 7ABCD8AC Earth 7ABCD8AC

  Office 

  Earth 7ABCD8AC Earth 7ABCD8AC
  3:00-3:30 8 Earth 7ABCD8AC  

  Hours 

  Earth 7ABCD8AC