• Xoojinta Midnimada

Bandhiga Ka Qeybgalka Qoyska iyo Bulshada

 • Fadlan nagu soo biir Bandhiga Ka Qeybgalka Qoyska iyo Bulshada Sanadlaha ee RCDS Sabtida, Nofeembar 19, Dugsiga Anna Murry-Douglass Academy No. 12 laga bilaawo 11 am. Bandhigaan waa fursad looga hadlo mawduucyo muhiim ah oo hada saameenooyo Degmada iyo Bulshadeena. Shaqaalaha Degmada waxee diyaar u ahaan doonaan inee bixiyaan macluumaadka ku saabsan adeegyada iyo barnaamijyada RCSD iyo kulumada qolalka kala go’an waxee qaban doonaan ka hadalka mawduucyada sida barashada dareenka bulshada, amaanka iskoolka, guusha waxbarashada, iyo waxbarashada gaarka ah.

  Cayoob imaaw! Waxaa jiri doono Bandhiga Khyraadka Bulshada bilaawanaayo 10:30 am kaas oo socon doono inta munaasabada socoto. RCSD iyo dadka wax ka gadaayo bulshada ayaa hawlgelin doono qoysaska adeegyada iyo barnaamijyada dheeraadka ah.

  Madadaalo bilaash ah, waxqabadyo ku haboon da’da iyo caawimaada xanaanada caruurta waxoo u banaanyahay ardayda PreK3 ilaa fasalka 12. (da’dooda tahay 3-17) kuwa la imaado xanaanayaashooda.

  Waxaa jiri doono abaal marino BILAASH ah iyo la qadeenta Gudoomiyaasha inta munaasabada socoto.

  Munaasabadaan waxaa martigeliyay Gudiga Waxbarashada ee Rochester kaashanaayo Waaxda Istiraatiijiyada iyo Iskaashiga Bulshada (OPE iyo Hormarinta Dhalanyarada)

Diiwangelinta Munaasabada Bandhiga

 • Waala soo dhaweenaa soo socod laakiin isdiiwaangelinta waqti ka hor ayaa si xoogan loo dhiirigelinaa soo kugu caawiyo qorsheenta kulumada kala go’an, cuntada, iyo xanaanada caruurta/ waxqabadka dhalenyarada inta lagu jiro bandhiga. | Hada isdiiwaangeli

Kulumada kala Go’an 2022

 • Ka qeybgale kasto oo weyn waxaa laga codsanaa inoo ka qeyb qaato laba kulan oo kala duwan oo macluumaad ah inta lagu jiro bandhiga. Mawduucyada waxaa ka mid ah:

  • Guusha Waxbarasho: Waxqabadka ardayda, shuruudaha qalinjabinta iyo ra'yi celin kordhinta labo siyaasad waxbarasho ee mustaqbalka
  • Miisaaniyada & Aqoonta Dhaqaalaha: Aqoonta dhaqaalaha, iyo Taariikhda muhiimka ah ee Dib u Fiirinta Miisaaniyada 2023-24
  • Casriyeenta Xarumaha: Aragtida Degmada Mashruuca Casriyeenta Xarumaha
  • Cimilada Wanaagsan Iskoolka: Dulmarida dib u fiirinta Sharciga Anshaxa Gudiga, iyo ra'yi celin ka qebgalyaasha waxoo iskool cimilo wanaagsan u egyahay  
  • Barashada Dareenka Bulshada: Qalabyo qoysaska isticmaalaan guriga ee wanaaga dareenka bulshada 
  • Waxbarashada Gaarka ah: Dulmarida, habka qiimeenta, Kulanka Gudiga Waxbarashada Gaarka ah (CSE), iyo adeegyada ay ardayda helaan